Education 4.0 Project ​

Договор № 2018-1-BG01-KA202-048004

Проект
Образование

4.0

Проект “Образование 4.0” е финансиран по програма Еразъм плюс, договор 2018-1-BG01-KA202-048004. Проектът е с продължителност 26 месеца, от 01-10-2018 до 30.11.2020 г. и се реализира в партньорство с SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD, Tehnicka skola, Хърватия, Perfect Project, Полша и SMC INDUSTRIJSKA AVTOMATIKA d.o.o., Словения.

Целта на проекта е да се създадат три иновативни учебни модули на база 3D моделиране с добавена реалност за изучаване на учебното съдържание по предмети от общата и специфична професионална подготовка по предмети от специалности “Машинен техник”, “Електротехнк” и “Техник по автоматизация”. Темите са съобразени с Държавните образователни изисквания и обхващат учебно съдържание по материали и заготовки, хидравлика и пневматика, диагностика и контрол, електроенергетика, учебна практика по специалността – електрообзавеждане, автоматизация  и управление на производството, учебна практика по автоматизация на производството.
Пряка целева група на проекта са преподавателите от ПГ с професионално направление “Техника”. Предвиденото в проекта изграждане на електронното учебно съдържание с добавена реалност и 3D визуализация ще подпомогне тяхната работа и ще улесни практическото разбиране и възприемането на уроците от страна на обучаемите, тъй като ще се даде възможност за виртуално симулиране на различни процеси в следствие на производствени  команди и действия, като показва съответните резултати от тези действия.  Анализът на тези резултати ще съдейства за взимане на оптимални решения за реакция в различните реални производствени ситуации в бъдещия професионален живот на обучаемите.
 
Освен създаване на три интелектуални продукта, по проект са предвидени учебна визита за преподаватели в това професионално направление в Полша, оценка на приложимостта на интелектуалните продукти и организиране на събития и дейности за разпространение на резултатите.
 
Проектът “Образование 4.0” е в съответствие със стратегията за прилагане на ИКТ в образованието на и модернизация на ПОО на страните-участички в проекта. Страните-участнички споделят общи проблеми в по отношение дефицитите в преподаването на специализираните предмети в ПГв област “техника”, както и недостатъчната подготвеност на завършилите обучението си да отговорят на изискванията на пазара на труда. Чрез проекта ще бъде обединен опита на различните партньори за създаване на цялостен общ продукт, който ще бъде съобразен с индивидуалните характеристики на страната-участник и на конкретните нужди на компаниите в региона.

Програма Еразъм +, Стратегически партньорствa за иновации

Проектът има за цел постигане на равенство между теоретично и практическо обучение с приоритет на учебната и производствената практика и осигуряване на ефективна професионална подготовка чрез цялостно симулиране на производствен процес с учебни цели.

Екипът на проекта ще създаде три модула за обучение, базирани на 3D моделиране с разширена реалност за 76 учебни единици от учебните програми на следните професии: Машинен техник, Машинен оператор, Механичен монтьор, Фитер, Заварчик, Търнър, Електрик,  Техник по автоматизация и Автоматизация Слой.

Дизайнът на съдържанието за електронно обучение с добавена реалност и 3D визуализации ще подпомогне обучителите в тяхната работа и ще улесни практическото разбиране и възприемане на уроците, тъй като ще позволи виртуално симулиране на различни процеси. Анализът на тези резултати ще доведе до оптимално вземане на решения за реакции към различни реални производствени ситуации в бъдещия професионален живот на обучаваните.

Партньори